นอกเหนือจากการมุ่งก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แบบครบวงจร โดยยึดหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ และหลักบรรษัทภิบาลในการดำเนินงาน เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยังให้ความสำคัญต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี อันได้แก่
"CREATE THE BEST...CARE THE MOST" ซึงเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน เพื่อใช้เป็นวิถีทางแห่งการคิดและการปฏิบัติร่วมกัน สะท้อนให้บุคลลภายนอก ได้เห็นและสัมผัสถึงความหมายของคำว่า "ที่สุดของการสร้างสรรและการใส่ใจ" อย่างแท้จิง

     ทั้งนี้ วัฒนธรรมองค์กรที่หล่อหลอมให้ชาว เอสซี แอสเสท ทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ประกอบไปด้วยค่านิยมสำคัญ 4 ปรการ อันประกอบด้วย


มุ่งสร้างสรรผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง

มุ่งไปข้างหน้า กระตือลือล้น เรียนรู้ และปรับปรุงอย่างไม่หยุดนิ่ง

สร้างความเชียวชาญ ทำงานอย่างมืออาชีพ สรรหาทางเลือกที่ดี มีคุณภาพให้กับลุกค้า

ดูแลลูกค้าด้วยความใส่ใจ และเชื่อมั่นในพลังของทีมงาน